Statut

S T A T U T

ROBOTNICZEJ FUNDACJI EDUKACYJNEJ

Jednolity tekst opracowany i zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów uchwałą NR 8/I/2007, wpisany 15.01.2008r do KRS , postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „ROBOTNICZA FUNDACJA EDUKACYJNA” zwana dalej „Fundacją”
ustanowiona przez: ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE przy KGHM POLSKA
MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE „RUDNA” w Polkowicach Uchwałą Zarządu z dnia
18 lutego 2004 roku – zwanego dalej „Fundatorem”.

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (jednolity tekst Dz. U.
91/44 poz. 203) oraz na podstawie niniejszego statutu.

3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (z późniejszymi zmianami).

4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną i pozostałe, przewidziane prawem właściwości, na
podstawie spełnienia warunków rejestrowych określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121 poz. 769 z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Polkowice.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć czasowe i stałe placówki
terenowe.

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1. Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci według zatwierdzonych wzorów przez
Fundatora.

2. Fundacja działa głównie w środowisku górniczym oraz związanym z górnictwem.

II. Cele Fundacji

§ 4

1. Popularyzacja i urzeczywistnianie potrzeby dalszej nauki w środowisku młodych
robotników oraz innych osób już pracujących, podejmujących pracę lub będących na
rentach powypadkowych oraz bezrobotnych. Pomoc edukacyjna dzieciom, których rodzic,
opiekun prawny w rezultacie wypadku przy pracy, został kaleką lub poniósł śmierć.

2. Pomoc organizacyjna, techniczna i materialna w tym poprzez:
2.1. rekrutację chętnych do kontynuowania nauki w szkołach średnich, uczelniach
wyższych i kursach (specjalistycznych w systemie wieczorowym, zaocznym lub
eksternistycznym) promując te kierunki, które zmniejszają dysproporcje między
potrzebami rynku pracy a realnymi możliwościami ich zaspokojenia.

2.2. regulowanie z pracodawcą ewidentnych przeszkód utrudniających naukę a wynikłych
z charakteru zatrudnienia.

2.3. poradnictwo, pomoc prawna, ścisła więź ze szkołami i uczelniami, organizowanie
kursów korepetycyjnych.

2.4. udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w postaci opłaty czesnego, zwrotu
kosztów dojazdów, zakupu pomocy naukowej, stypendium itp. – na zasadzie
określonej w szczegółowym regulaminie.

2.5. ewidencja, kontrola procesu nauki i świadczenie niezbędnej pomocy dzieciom,
których rodzic uległ ciężkiemu kalectwu lub zginął w wypadku przy pracy.

3. Celom tym przyświeca przekonanie Fundatora, że trudny okres transformacji
gospodarczo-społecznej i cywilizacyjnej skazuje wielu młodych, ambitnych i zdolnych ludzi
na rezygnację z awansu społecznego ze szkodą dla siebie, rodziny i społeczeństwa.

III. Majątek Fundacji

§ 5

1. Fundator wnosi majątek w postaci:
• Gotówki w wysokości 1500zł (jeden tysiąc pięćset zł) z przeznaczeniem na działalność podstawową

• Obuwia gumowego (szt. 80 x 15 zł) o wartości handlowej 1200zł z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

2. Majątek Fundacji stanowią również:

2.1. dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki i zapisy,

2.2. subwencje osób prawnych

2.3. dochody z działalności gospodarczej

2.4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej działania.
Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6. Fundacja nie może:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, (osoby bliskie),

b. przekazywania majątku fundacji na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,

d. dokonywać zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

IV. Władze Fundacji

§ 6

I. Władzami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów

2. Rada Fundacji

3. Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy, którym kieruje Prezes Fundacji.

II. Organem nadzoru nad działalnością Fundacji jest Komisja Rewizyjna, którą kieruje
Przewodniczący Komisji.

§ 7

Zgromadzenie Fundatorów

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzy Fundator ustanowiony w akcie notarialnym, o którym
mowa w §1 Statutu to znaczy cały skład Zarządu Związku.

2. Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

2.1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, rozszerzenia celów działalności i
likwidacji Fundacji,

2.2. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Rady Fundacji,

2.3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

2.4. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,

2.5. przyjmowanie rocznych sprawozdań Fundacji,

2.6.zatwierdzanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów z zastrzeżeniem §14, zapadają zwykłą większością
głosów przy udziale, co najmniej połowy Zgromadzenia Fundatorów.

4. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na
wniosek rady czy Zarządu Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów jest przewodniczący Zarządu Związku
Zawodowego Górników przy KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” lub
upoważniony przez niego na piśmie członek Zarządu tego związku.

§ 8

Rada Fundacji

Rada Fundacji powoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów z grona osobistości
wspierających cele Fundacji i stanowi organ doradczy a do jej zakresu działania w szczególności
należy:

1. składanie wniosków do zarządu fundacji w sprawie strategii działania Fundacji,

2. składanie wniosków do Zgromadzenia Fundatorów dotyczących pracy Zarządu łącznie z
wnioskami o zmiany personalne w składzie Zarządu Fundacji,

3. piecza nad realizacją przez Zarząd celów Fundacji i składanie w tym zakresie wniosków do
Zgromadzenia Fundatorów,.

4. Rada Fundacji ze swojego grona, na wniosek Fundatora, wybiera Przewodniczącego, 2-ch
zastępców i sekretarza.

5. Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia dwa razy do roku. Członek Rady może jeden raz
w roku na posiedzenie być reprezentowany przez pełnomocnika.

6. Nadzwyczajne zgromadzenie Rady Fundacji można zwołać na wniosek Fundatora lub
Zarządu Fundacji.

7. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata.

8. Do końca I kwartału roku kalendarzowego Rada składa sprawozdanie Zgromadzeniu
Fundatorów.

9. Nie powołanie Rady lub braki w jej składzie nie wpływają na wstrzymanie lub ograniczanie
jakichkolwiek działań Fundacji lub jej organów.

§ 9

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki finansowe i
społeczne.

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków prezesa i dwóch wiceprezesów-członków
Zarządu. Jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów na okres kadencji. Kadencja
Zarządu trwa 2 lata.

3. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji
niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji.

3.1. opracowywanie i uchwalanie rocznych , wieloletnich planów finansowych i planów
rozwoju działalności statutowej Fundacji ,

3.2. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i przedstawianie ich Radzie
Fundacji, oraz innym właściwym organom zewnętrznym oraz na żądanie Zgromadzenia
Fundatorów.

4. Zarząd Fundacji na pierwszym swoim posiedzeniu ustali projekt procedur działalności
podstawowej i sposób dokumentowania pracy Zarządu i przedłoży te dokumenty do
zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

5. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.

6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania
pisemnego.

7. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes lub
dwaj członkowie działający łącznie.

8. Do bieżącej obsługi prac Fundacji Zarząd może utworzy za zgodą Zgromadzenia
Fundatorów Biuro Fundacji zatrudniające pracowników, których Pracodawcą, w rozumieniu
kodeksu pracy, jest prezes Zarządu Fundacji.

9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§10

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru nad działalnością Fundacji.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (z późniejszymi zmianami).

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie
Fundatorów.

§ 11

Dla realizacji celów, o których mowa w § 4 niniejszego statutu Fundacja prowadzi działalność w
sferze działalności pożytku publicznego, a w szczególności w zakresie:

1. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy ,
zagrożonych zwolnieniem z pracy,

2. nauki, edukacji i oświaty,

3. udzielania pomocy finansowej uczącym się w formach szkolnych i podnoszącym
kwalifikacje zawodowe na zajęciach pozaszkolnych,

4. promocji i organizacji wolontariatu.
§ 12

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga
podpisu prezesa Fundacji lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

V. Postanowienia końcowe

§ 13

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za
zobowiązania Fundacji.
§ 14

Uchwała o zmianie statutu Fundacji lub celu Fundacji oraz likwidacji Fundacji zapada
większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Zgromadzenia Fundatorów.
W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb
przeprowadzenia likwidacji.

§ 15

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku może się zmienić cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów uchwałą podjętą w trybie
określonym w §14 statutu.

§ 16

Fundacja może nadać tytuł „Honorowego Członka Wspierającego Robotniczą Fundację
Edukacyjną”. Zasady i szczegółowy regulamin oraz wzór dyplomu zostanie opracowany przez
Zarząd Fundacji.

§ 17

Fundacja, obok pracowników zatrudnionych w trybie przewidzianym w kodeksie pracy,
działalność swoją prowadzi przy pomocy wolontariuszy pozyskanych w trybie przepisów ustawy,
o której mowa w §1 ust. 3 niniejszego statutu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.